Retningslinjer

Retningslinjer for FLTs Støtteordning for EVU sist revidert 18. august 2011.

§ 1 Formål og omfang

FLTs Støtteordning for EVU har til formål å:

 • Bidra til å fjerne ulikheter og fremme likestilling slik at utdanningen kan skje uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, økonomisk eller sosial situasjon.
 • bidra til at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.

§ 2 Hvem kan få støtte og hva kan det gis støtte til

Utdanningsstøtte kan etter søknad gis til medlemmer som tar etter- og/eller videreutdanning ved offentlige/private utdanningsinstitusjoner.

Med etterutdanning menes utdanning /kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av førstegangsutdanning, herunder også praksiskandidater i henhold til Lov om fagopplæring. I førstegangsutdanning ligger også realkompetanse

Med videreutdanning menes utdanning /kurs som tar sikte på å videreføre førstegangsutdannelsen.

Utdanningen det gis støtte til må ligge innenfor omfangsbestemmelsene i forbundets overenskomster.

Det gis ikke støtte til utdanning /opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver, ihht. Hovedavtalens kapittel 16, § 16, punkt 3.

Det gis ikke støtte til:

 • Utdanning/opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver ihht. Hovedavtalens kap. 16, § 16-3
 • Utdanning som er det offentliges ansvar
 • Utdanning ved militære skoler
 • Etatsopplæring
 • Opplæringskurs fra arbeidsmarkedsetaten (AMO-kurs)
 • Grunnleggende dataopplæring/kontorstøttesystemer

Det gis kun støtte til en utdanning/ett kurs av gangen.

§ 3 Utdanningsstøtte

Utdanningsstøtten kan gis som stipend. Dersom det ved tildeling av støtte er nødvendig å foreta en prioritering mellom flere søkere, kan det tas hensyn til søkers inntekt og formue.

Satser for utdanningsstøtte fastsettes av forbundsstyret.

Det kan søkes støtte til dekning av utgifter knyttet til studiet, og søker må kunne dokumentere disse. 

Slike utgifter er:

 • Kursavgifter
 • Eksamensavgifter
 • Semesteravgift
 • Obligatorisk pensumlitteratur
 • Reiser til studiested som krever

opphold utenfor hjemmet.

 • Oppholdsutgifter ved obligatoriske samlinger som krever overnatting.
 • Boutgifter utenfor hjemmet.

Dersom søker i forbindelse med heltidsutdanning må skaffe seg midlertidig husvær utenfor hjemmet, kan det innvilges støtte til slikt husvær. Søker må dokumentere utgifter til 2 husholdninger i form av attest fra folkeregisteret og husleiekontrakt.

I tillegg kan det søkes støtte til livsopphold ved heltidsutdanning. Søker må dokumentere permisjon uten lønn fra arbeidsgiver.

Støtte til livsopphold kan maks utgjøre kr. 25 000,- pr. år.

Støtte til livsopphold er skattepliktig ogutbetales netto fratrukket forskuddsskatt. Beløpene blir innrapportert til lignings-myndighetene som skattepliktig lønn. Søker må sende inn skattekort.

§ 4

For å kunne søke om støtte må medlemmet være underlagt tariffavtale som gir rett til slik støtte.

Tariffavtale må være opprettet før medlemmet kan søke om stipend.

Medlemmer som er arbeidsledig og som hadde tariffavtale i sitt siste arbeidsforhold, kan søke om støtte (ihht § 2) innen 2 år fra det tidspunkt vedkommende ble arbeidsledig. Søker må dokumentere fra hvilket tidspunkt vedkommende ble arbeidsledig og at vedkommende fortsatt er uten arbeid.

Medlemmene må opprettholde sitt ordinære medlemskap i forbundet under utdanningen, samt være ajour med kontingentinnbetalingen.

§ 5 Revisjon

Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for

FLTs Støtteordning for EVU, og er styre for ordningen. Ordningen er gjenstand for revisjon. Regnskap og beretning behandles av styret for ordningen.

§ 6 Hvordan må utdanningen være lagt opp

Heltidsutdanning:

Utdanning på nivå med teknisk fagskole eller høyere. Utdanningen må ha et omfang og utdanningsopplegg  ≥ 30 studiepoeng pr. semester. Heltidsutdanningen må vare minst 1 semester og avsluttes med en eksamen

Deltidsutdanning:

Utdanningen må ha et omfang og et utdanningsopplegg på  ≥ 15 studiepoeng pr. semester. Deltidsutdanningen må vare minst 1 semester og avsluttes med en eksamen.

Kortere kurs og lignende:

Et enkeltstående tiltak (kompetanse-givende) innenfor et fagområde eller et studie.

§ 7 Utdanning i utlandet

Etter spesiell vurdering, kan det ytes støtte til utdanning i utlandet.

§ 8 Krav til søkeren

Søker må dokumentere opptak som elev/student ved den utdanning det søkes støtte til.  Søknaden kan ikke endelig innvilges før det opptaksbevis foreligger.

§ 9 Forhåndstilsagn om støtte

Dersom opptaksfristen gjør det vanskelig å dokumentere opptak på studie og/eller å  dokumentere utgifter i forbindelse med studiet, kan søker få forhåndstilsagn på støtte. Søker må dokumentere opptak som elev/student ved den utdanning det søkes støtte til, før søknaden endelig innvilges.

§ 10 For hvor lang tid kan det tildels støtte

Det kan tildeles støtte for den tid som er fastsatt som normert studietid.

For studier over flere år innvilges støtten for ett skoleår av gangen. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Kopi av karakter-utskrift fra forrige skoleår må vedlegges ny søknad.

For hel- og deltidsutdanning kan det tildeles støtte for et semester eller et undervisningsår om gangen, men dog slik at ikke støtte for 2 semester overstiger maks stønadsbeløp pr. år.

Undervisningsåret regnes fra august til juni, eller fra januar til desember (10 måneder).

Forbundet kan under utdanningen kreve dokumentasjon på at medlemmet fortsatt følger undervisningen.

§ 11 Dokumentasjon på fullført utdanning

Når undervisningen er fullført skal forbundet få tilsendt dokumentasjon på fullført utdanning i form av kursbevis, diplom eller vitnemål.

§ 12 Utbetaling av støtte

Det skal kontrolleres at søker er opptatt som elev/student før støtte blir utbetalt. Utbetaling skjer direkte til medlemmets bankkonto.

Det er 2 hovedutbetalinger pr. år for hel- og deltidsstuderende (september/februar). 

Ved korte kurs foretas utbetaling når søker har dokumentert alle utgifter.

Søker plikter å rapportere om bruken av midlene, samt fremlegge dokumentasjon for gjennomført utdanning senest en – 1 – måned etter endt semester/kurs. Dokumentasjon av utgifter som kommer inn etter denne fristen blir ikke refundert.

§ 13 Opplysningsplikt

Medlemmet plikter å opplyse forbundet om avbrudd i utdanningen, og forbundet har rett til å kreve støtten tilbakebetalt ved avbrudd. En utdanning blir regnet som avbrutt når det ikke foreligger dokumentasjon i form av kursbevis, diplom eller vitnemål.

§ 14 Tilbakebetaling av støtte

Dersom et medlem har fått utbetalt støtte som reglene ikke gir rett til, kan forbundet kreve beløpet tilbakebetalt.

§ 15 Søknadsfrister

øknader for hel- og deltidsutdanning (jfr. §6) må være forbundet i hende senest 1. juni for oppstart i høstsemesteret hhv. 1. november for oppstart i vårsemesteret.

For utdanning av kortere varighet (kurs) må søknaden være forbundet i hende senest 4 uker før kursstart. 

Søknader som kommer inn etter at søknadsfristen er ute, blir ikke behandlet.

Det gis ikke støtte til kurs/utdanning som er påbegynt eller avsluttet.

§16 Ankemulighet

Ankefrist for å klage på enkeltvedtak er 14 dager etter mottatt svar. Anker kan reises med hjemmel i retningslinjene (saks-behandlingsfeil).

Leder eller 1. nestleder i forbundet er ankeinstans, og behandler anker på enkeltvedtak.